Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Regulamin określa zasady organizacyjne konkursu „Dokumentujesz Zyskujesz” zwanego dalej „Konkursem” organizowanego przez Go4Trade Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 29, 00-687 Warszawa) zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25-02-2019 i będzie trwał do wyczerpania puli nagród (50 kompletów kuracji Hair Medic).
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest udokumentowanie przebiegu kuracji za pomocą toniku do włosów oraz szamponu do włosów marki Hair Medic.
 2. Celem Konkursu jest popularyzacja i reklama efektów uzyskiwanych przez stosowanie produktów Organizatora.

PRACE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęć lub filmów, wykonanych według zasad opisanych w Regulaminie, dokumentujących działanie Kuracji Hair Medic.
 2. Kurację należy udokumentować, robiąc zdjęcia lub filmy przed rozpoczęciem kuracji oraz po jej zakończeniu, tak aby pokazać efekty jej działania. Zdjęcia lub filmy muszą przedstawiać głowę lub jej fragment z widocznymi efektami stosowania kuracji Hair Medic. Zdjęcie lub film nie musi przedstawiać twarzy czy sylwetki w całości lub fragmencie.
 3. Nie zezwala się na łączenie zdjęć pochodzących z różnych plików (tzw. fotomontaż) oraz jakiejkolwiek obróbki graficznej zdjęć. Nie zezwala się również na jakąkolwiek obróbkę filmów.
 4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
 5. Filmy muszą być zapisane w formacie pozwalającym na odtworzenie na komputerze lub odtwarzaczu DVD bez zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Film nie powinien być dłuższy niż 5 minut.
 6. Przesłane fotografie lub filmy nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – dotyczy to w szczególności treści powszechnie uznanych za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawnie (np. prawa autorskie).

UCZESTNICY

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz które nabędą „Kurację na 6 tygodni” lub „Dwupak na 12 tygodni” na stronie organizatora Konkursu;
  2. wyrażą chęć wzięcia udziału w Konkursie i oświadczą, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz ją zaakceptowali.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin i osoby im bliższe.
 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w tym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W celu udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną, na adres sklep@hairmedic.pl zdjęcia lub filmy, o których jest mowa w części PRACE KONKURSOWE.
 2. Uczestnik może zgłosić swój udział w Konkursie w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu Kuracji Hair Medic za pośrednictwem strony internetowej Organizatora Konkursu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest założenie na stronie Organizatora konta i podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z pracami konkursowymi oświadcza, iż:
  1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych zdjęć, które są jego autorstwa i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
  2. Wyraża zgodę na publiczne udostępnianie oraz wykorzystywanie jego wizerunku w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
  3. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. W celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu.
  4. Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji korzystanie według uznania Organizatora w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego prac konkursowych przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie lub mikrokopiowanie,
   2. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,
   3. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
   4. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
   5. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych - elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
   6. użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został w całości lub w jego dowolnych fragmentach utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono;
   7. rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne udostępniania, wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtwarzania, nadawania i reemitowania, oraz w sieciach telekomunikacyjnych;
   8. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej. - wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 6. W przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z niniejszym regulaminem w celu uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Organizator, mimo dokonania zwrotu nagrody, zachowuje prawo do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 7. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowe nie będą brały udziału w Konkursie.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

NAGRODY

 1. Każdy Uczestnik, który wyśle zdjęcia lub film spełniające wszystkie warunki jest uprawniony do odebrania indywidualnego jednorazowego kodu zniżkowego na zakup jednej z 50 kuracji Hair Medic (tonik 150 ml i szampon 200 ml) w cenie 1 złotych.
 2. Nagrody będą wysyłane firmą kurierską na wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia przesłania zdjęć lub filmu zakwalifikowanych do Konkursu.
 3. Konkurs trwa do wyczerpania puli nagród (50 kompletów kuracji Hair Medic).
 4. Organizator będzie informował laureatów o wynikach Konkursu poprzez pocztę elektroniczną.
 5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 6. Zwycięzcom przysługuje prawo do rezygnacji z wygranej nagrody.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczącego Konkursu są przyjmowane w Okresie Trwania Konkursu.
 4. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres: [...] lub na adres e-mail: [...]. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 6. Komisja Konkursowa rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 8. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie pocztą elektroniczną.

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Poinformowano mnie, że Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Go4Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-687 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442673.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych na potrzeby Konkursu oraz w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia. Mam świadomość tego, iż niepodanie przeze mnie danych uniemożliwi mój udział w wydarzeniu.
 3. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Go4Trade Sp. z o.o..
 4. Poinformowano mnie, że moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem sytuacji, w której Administrator zawarł umowy o realizację Konkursu, podmiotom promującym i przekazującym relację z Konkursu.
 5. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
 6. Poinformowane mnie, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Poinformowano mnie, że mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://hairmedic.pl
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25-02-2018 roku.